Основни цели

  • да публикува статии с резултати от оригинална изследователска дейност в широк обхват от академични области: лингвистика, литературна теория, културология, методика и дидактика, както и интердисциплинарни изследвания, свързани с езика, когницията, културата и комуникацията;
  • да допринесе за изграждането на академичната мрежа от знания, разпространявайки актуални теоретично обосновани изследвания, както и добри практики за прилагането им;
  • да подпомогне установяването на надеждни принципи за анализ и високи стандарти на изследване в засегнатите академични сфери чрез публикуване на авторитетни примери, демонстриращи коректна научна методология;
  • да насърчава плодотворни академични дебати, като създава среда за научен обмен и сътрудничество между българските и международните учени и специалисти в гореспоменатите сфери;
  • да предостави надеждна платформа за публикуване на изследванията и резултатите на младите учени.

.