Последен брой

 
 

Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Отговорен редактор

Доц. д-р Юлиана Чакърова

Достъп и честота на издаване: Платинен/диамантен отворен достъп; излиза ежегодно през октомври (2 до 4 тома)

Рецензиране и политика за заплащане на публикациите: двустранно анонимно; обработката и публикуването на статиите е без парично заплащане от страна на авторите

ISSN: 0861-0029

Издател: Пловдивско университетско издателство (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)

Издава се от 1977 г.

 

РЕФЕРИРАНЕ

COBISS – Co-operative Online Bibliographic System & Services (Кооперирана онлайн библиографска система и услуги)

НАЦИД – Национален център за информация и документация

 

  • Научните трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ – Филология е основното издание на Филологическия факултет в ПУ „Паисий Хилендарски“ за рецензирани академични изследователски трудове.
  • Заглавието му, регистрирано в международния ISSN портал, е Naučni trudove – Plovdivski universitet Paisij Hilendarski. Kniga Filologiâ.
  • Като самостоятелна книжка в серията на Научните трудове на ПУ съществува от 1977 г., когато е и регистрирано; оттогава се публикува ежегодно без прекъсване. Новата концепция на изданието – в съответствие с релевантни актуални изисквания и най-добри практики в престижни академични издания – е разработена през 2005 г. и стриктно се следва оттогава, като динамично прилага постоянно променящите се академични изисквания и политики.
  • Изданието е международно що се отнася до редакционния екип, авторите и проблематиката на публикуваните статии.
  • Научни сфери

Лингвистика, включително съпоставителна лингвистика; български език; славянски езици, английски, испански, италиански, немски, френски език; когнитивна лингвистика; интеркултурна комуникация; лингвокултурология; прагматика; социолингвистика; литературна теория, вкл. компаративистични изследвания; българска литература; чужда литература; теория и практика на писмения и устния превод; история на културата; методика на обучението (включително чуждоезиковото обучение)

  • Език

В изданието се публикуват статии на всички славянски езици, както и на основните европейски езици: английски, испански, италиански, немски и френски.

 
 

Рецензентска карта

 

Паисиеви четения