При получаване на ръкописа се проверява дали отговаря на стандартите за форматиране. Ръкописи се приемат само ако се придържат към изискванията на Научните трудове за оформяне на статиите.

            Следващата стъпка е проверка за плагиатство. За тази цел използваме лицензирания софтуер, който Пловдивският университет притежава – StrikePlagiarism.

            Следва оценка от страна на отговорния редактор за това, доколко ръкописът отговаря на целите на изданието. Статии, които са извън обсега на проблематиката на Научните трудове, не отговарят по жанр или не са в съответствие с академичните му стандарти се отхвърлят на този етап.

            Всеки ръкопис, преминал през първоначалния редакторски преглед, се изпраща на поне двама рецензенти. Отговорният редактор има задължението да определи рецензентите, като при необходимост прави това съвместно с член на редакционната колегия, който е специалист в съответната област. След като се запознаят обстойно с ръкописа, рецензентите изпращат до редакцията попълнена рецензентска карта . В нея ясно се посочва една от четирите опции:

  • Статията да бъде приета без промени;
  • Статията да бъде приета след минимални промени;
  • Статията да бъде приета след значителна преработка;
  • Статията да не бъде приета.

Очакваме рецензията да бъде върната в рамките на 10 дни. Когато процесът за рецензиране на ръкописите приключи, коментарите на рецензентите и редакторите се пращат обратно на автора. Ако в текста са необходими минимални промени или значителна преработка, както и отговори на коментари, коригираната от автора статия и отговорите на коментарите се изпращат обратно на рецензентите за одобрение. В приетите статии също може да се наложат преглед и корекции.

          Отговорният редактор, в сътрудничество с редакционната колегия, взема крайното решение за публикуване. Редакторските решения се базират на обективни академични критерии и не се влияят от раса, националност, етническа принадлежност, сексуална ориентация, религия или политически убеждения на авторите.