При оценка на ръкописите рецензентите следват Политиката на изданието относно рецензирането и Насоките за етично поведение при рецензиране на COPE.

Прилагаме двустранно анонимно рецензиране, което осигурява анонимността на рецензентите. Този формат е избран, тъй като статиите първоначално се представят като доклади на Паисиевите четения и програмата с имената на авторите и заглавията на докладите е достъпна онлайн, преди да започне работата по обработката на ръкописите.

Очакваме рецензентите да изпратят мнението си в рамките на 10 дни от получаването на ръкописа, като го отразят в рецензентската карта.