Редакционна колегия

            Отговорният редактор има задължението да предлага членове и да изгради редакционна колегия, която да допринася максимално за постигане на целите на изданието и изпълнението на мисията му. Редакционният екип се състои от авторитетни специалисти в широкия спектър от полета и езици на изданието от България и чужбина. Списъкът с имена и афилиации на членовете е наличен в началото на всеки том и е достъпен на сайта на изданието.

            Обективност

            Като се придържа към политиките за публикуване и основните принципи, отговорният редактор осигурява обективност, прозрачност и детайлно оценяване на материалите. Освен това се гарантира, че рецензентите и авторите разбират ясно какво се очаква от тях.

            Рецензиране

            Отговорният редактор гарантира, че рецензирането протича гладко, безпристрастно и своевременно. За изпратените статии се осигуряват поне две независими рецензии. При необходимост се търсят допълнителни мнения.

            Отговорният редактор избира рецензенти, които имат подходяща експертиза в съответната област. Това става с помощта на препоръки от член на редакционния съвет, който е специалист в съответната проблематика на ръкописа. Рецензентите се подбират сред възможно най-компетентните специалисти по темата, които са наши сътрудници. Същевременно отговорният редактор следва да бъде сигурен, че се спазват приложимите правила за поверителност. Той разглежда всички разкривания на потенциални конфликти на интереси, за да прецени дали съдържат опасност за пристрастно оценяване.

            Решения за публикуване

            Отговорният редактор има ключова роля при приемането или отхвърлянето на ръкописите и взема решенията, като се придържа към политиките на изданието. Ръкописът може да бъде отхвърлен на етап преди рецензиране при основателни причини (например: неподходяща за изданието тема, несъответствие с жанра и стила на академичното писане, ниско качество на изследването, предишно публикуване на статията, базови противоречия с  принципите на етично поведение на изданието).

            Тъй като отговорният редактор не може да бъде експерт във всички научни области на изданието, решението в значителна степен се опира на мненията на рецензентите. Отговорният редактор може да се посъветва с редакционния съвет или подходящ член на редакционната колегия при вземането на тези решения.

            Наблюдение на публикуваните материали

            Отговорният редактор се стреми да предпази интегритета на публикуваните статии, като разглежда и оценява сигнали за подозрения относно некоректност (свързана с провеждане на изследване, с публикация, рецензент или редактиране).

            Такива мерки обикновено включват контакт с автора на ръкописа или публикуваната статия и вземане под внимание на съответните оплаквания или искания, но освен това може да включват и допълнителна комуникация с релевантните институции и изследователски органи. Отговорният редактор стартира разследвания по предполагаемата некоректност и ги провежда с помощта на съответните рецензенти и редакционния съвет. Разследването включва и подобаваща употреба на системите на издателството за установяване на некоректност (като например плагиатство). Отговорният редактор взема крайното решение въз основа на солидна аргументация.

При наличие на убедителни доказателства за некоректност отговорният редактор следва да работи с издателството, за да организира бързо публикуване на бележка за некоректност, оттегляне на статия, изразяване на загриженост, извинения или други приложими корекции на публикуваните материали.