Редакционният екип включва всички страни, участващи в процеса на обработка на статиите – от първоначалното им приемане до подаването им към издателството: отговорен редактор, научни секретари, редакционна колегия, технически асистенти, коректори.

            Основни положения

            Основните задължения на редакционния екип включват постоянна работа върху подобряване на качеството и интегритета на изданието, стремеж да се отговори на нуждите на авторите и читателите, насърчаване на ползотворни академични дебати и т.н. Колективът гарантира придържане към политиките за редактиране и етичните принципи за публикуване. Освен това гарантира, че качеството на публикуваните статии отговаря на високите академични стандарти. Друга значима отговорност на членовете на редакционния екип популяризиране на изданието на подходящи национални и международни форуми.

             Редакционният екип е запознат с международните стандарти на COPE за публикуване и в работата си при необходимост се обръща към тях.

            Рецензиране

            Когато изпратен ръкопис влиза в сферата на експертиза на член на редакционния екип, той се насочва към него за рецензиране.

            Когато член на редколегията изпълнява ролята на рецензент, са приложими Задълженията и отговорностите на рецензентите.

            Обективност

            Редакционният екип оценява ръкописа по отношение на тяхното интелектуално съдържание и академична ценност (оригиналност, значимост, достоверност, яснота) без да се взема под внимание расата, сексуалната ориентация, националността, етническият произход, религията, институционалната афилиация или политическите убеждения на съответния автор.

            Конфиденциалност

            Информация относно предадени ръкописи не се споделя с никого освен съответния автор, рецензентите или потенциални такива, консултанти и издателството. Осигурява се поверителност на подадените материали до приключване на процеса по публикуване.

            Отговорният редактор и съответните консултанти от редакционния съвет следва да пазят анонимността на рецензентите и да не разкриват на авторите имената на рецензентите.

            Разкриване и конфликт на интереси

            Основен принцип на нашата политика в този аспект е да се избягва всякакъв потенциален конфликт на интереси. За тази цел ангажираните рецензенти винаги са от институция, различна от тази на автора; освен това рецензентите не са обвързани с авторите посредством роднинска връзка.

            Непубликувани материали от изпратен ръкопис не трябва да се използват в изследвания, провеждани от член на редакционния екип, без изричното писмено разрешение от страна на авторите. Всеки от членовете на редколегията следва да се оттегли от разглеждане на ръкописи, които предполагат конфликт на интереси поради семейни връзки, колаборация или конкурентни академични взаимоотношения с авторите.

            Редакционният екип не разкрива лични данни или непубликувани материали на трето лице без писмено разрешение от автора.

            *Поради размера и обхвата на изданието редакционният екип, в това число отговорният редактор, работят с помощта на редакционен (или оперативен) съвет.  Той се координира от научните секретари и се състои от членове на редакционната колегия, отговорни за осигуряването на гладка и своевременна работа през целия процес на редактирането. Придържайки се към стриктни правила за поверителност, те изпълняват различни задачи като обработка на изпратени ръкописи, наблюдение на процеса, осигуряване на навременното изпращане на всички файлове, както и кореспонденция с автори и рецензенти, архивиране на документацията и др.

*В допълнение към гореспоменатите правила, валидни за целия екип, отговорният редактор има и следните отговорности.