Такси за обработка и публикуване

            От авторите на ръкописите не се изисква никакво парично заплащане за прием, обработка или публикуване. Когато докладът се представя на Паисиевите четения, за участие в тях може да бъде необходимо да се заплати такса.

Политика за отворен достъп

            Пълните текстове на статиите са достъпни онлайн без парично заплащане. Изпращането на ръкопис до редакцията означава, че авторите са съгласни с тази политика, която позволява неограничен достъп до всички публикувани статии и некомерсиалното им използване за изследователски и образователни цели.

Стандарти за текстовете

            От авторите на изпратените текстове се очаква да представят точно проведенето от тях изследване, което да се базира върху аргументи и обективен коментар на тяхната значимост. Лежащите в основата данни трябва да бъдат представени достоверно. Умишлено включени твърдения, предизвикващи дезинформация, се смятат за проява на неетично поведение и съответно не се толерират. Анотациите и ключови думи трябва да бъдат на добър английски. За рецензиите на книги също се изисква да са точни и обективни. Ръкописите трябва да спазват условията за публикуване на изданието.

Сътрудничество с редакционния екип

            Изпращането на ръкопис означава, че  авторът приема политиките на изданието. Те дават своето съгласие ръкописът им да бъде оценен от поне двама независими анонимни рецензенти. Също така се съгласяват, че текстовете, в това число предоставената от тях информация на английски език (заглавие, ключови думи и анотация), се подлагат на езикова корекция. От авторите на ръкописите се очаква да сътрудничат на редакционния екип през целия процес на обработка и публикуване на текстовете. Те трябва да спазват крайните срокове и своевременно да уведомяват редакцията за евентуални закъснения. В случай че се препоръчва преработка на ръкописа, е необходимо авторите да обмислят препоръките обстойно и да се съгласят или да предоставят обективни контрааргументи за несъгласие. При преработване на първоначалния вариант е важно да се използва изпратеният обратно от редакцията файл с корекции и коментари, като се маркират направените промени.

            В случай че авторът реши да оттегли ръкописа си в резултат на неразрешимо несъгласие с рецензентите, от него се очаква да уведоми своевременно редакционния съвет посредством имейл. Авторите не трябва да смятат ръкописа си за оттеглен, преди да са получили имейл с потвърждение за това. Оттеглянето на ръкопис или стартирането на процедурата по оттеглянето му след публикация без сериозно основание се смята за неетично поведение и не се толерира.

Оригиналност, плагиатство и посочване на източниците

Авторите са длъжни да гарантират, че трудът им е изцяло авторски и че чуждите резултати и/или трудове, използвани като поддържащи аргументи или теоретична/практическа основа на изследването, са правилно посочени или цитирани. Информация, придобита от трети страни в резултат от разговор, дискусия или кореспонденция, както и придобита по време на конфиденциални дейности, като например рецензиране на ръкописи, може да бъде използвана единствено при наличието на писмено разрешение от източника и коректното му посочване.

Редакционният екип приема и поддържа изцяло определението и разбирането за плагиатсво, предоставено от Elsevier на тяхната страница за етично поведение при публикуването: „Плагиатството може да съществува под множество форми, от представяне на чужд труд за авторски, копиране и перефразиране на големи части от чужди трудове (без посочване на оригиналния източник), до присвояване на резултати от чужди изследвания. Плагиатството във всичките си форми представлява неетично публикационно поведение и не се толерира“.

Авторите трябва да имат предвид, че в допълнение към различните форми на плагиатство (употреба на изображения, илюстрации, фотографии, таблици, диаграми, схеми и други форми на графична информация без посочване на оригиналния източник и пр.) редакционният екип също не приема некоректно заемане. Следните форми на заемане се смятат за некоректни:

  • Цитиране от източника дума по дума без употребата на кавички (дори и когато източникът е посочен);
  • Неправилна библиографска информация (непълни библиографски описания на източниците, възпрепятстващи тяхното идентифициране);
  • Липса на изрична препратка към първичния източник на заетия текст;
  • Прекомерно цитиране (включително когато са осигурени препратки към източниците и те са цитирани правилно), чийто обем не е оправдан от жанра и целите на статията;
  • Преводи на откъси от други ресурси, използвани в ръкописа без коректно цитиране/позоваване и представени като авторски.

            Ръкопис може да бъде отхвърлен на всеки етап от процеса на обработка при установяването на плагиатство. В случай че плагиатство бъде установено след публикуването му, трудът ще бъде свален от публикация (вж. Правилата за сваляне на статия по-долу).

            Пловдивският университет (Издателят) притежава лицензиран софтуер StrikePlagiarism, който се използва за засичане на плагиатство.

Едновременни публикации на повече от едно място

Редакционният екип се придържа към универсално приетото правило, че предаване на един и същи ръкопис на повече от едно издание за първо публикуване представлява неетично поведение и е недопустимо. От автора се очаква да не предоставя разработки, публикувани по-рано в други издания. Може да бъдат допуснати изключения, като например преводи на публикувани трудове, ако се очаква заключенията и резултатите в статията да достигнат до по-широка академична аудитория заради различните езици. В такива случаи авторът и отговорният редактор трябва да се съгласят на втора публикация, която следва да съответства на първичния документ по отношение на включените данни и тяхната интерпретация. При тази нова публикация трябва да се посочи първичния източник.

     Авторство на разработките

     Всички лица със значителен принос към изпратения ръкопис трябва да бъдат упоменати като съавтори. Ако има други лица, които са участвали в конкретни значителни аспекти на изследователския проект (например превод, езикова редакция, консултиране), те трябва да бъдат споменати или включени като сътрудници. Когато един от авторите е отговорен за комуникацията с редакцията, той се ангажира с това всички сътрудници да видят и одобрят крайната версия на разработката и да се съгласят трудът да бъде предаден за публикуване.

     Разкриване и конфликт на интереси

     От всички автори се очаква да разкрият в ръкописите си финансов или друг вид конфликт на интереси, за които би могло да се предположи, че влияят върху резултатите и интерпретацията на ръкописа. В съответствие с принципите на академичното писане всички източници на финансова подкрепа за проекта следва да бъдат описани. Примери за потенциален конфликт на интереси, които трябва да се разкриват, включват заемане на работни места, хонорари, платени експертни мнения, колаборации с издателя (Пловдивския университет), субсидиране и други типове финансиране. Потенциалният конфликт на интереси следва да се разкрива на възможно най-ранен етап. Рецензентите трябва да са информирани за това кой финансира изследването и каква роля в изследването имат тези, които са го финансирали.

     Фундаментални грешки в публикувани трудове

     Ако автор открие значителна грешка или неточност в свой публикуван текст, той трябва своевременно да уведоми отговорния редактор и да съдейства да бъде коригирана грешката чрез публикуване на корекции или сваляне на статията. Ако отговорният редактор получи съществени доказателства, че публикувана статия съдържа сериозна грешка, отново авторът е ангажиран бързо да коригира грешката, да оттегли статията или да предостави на редактора доказателства за това, че текстът всъщност е коректен.

     Процес на сваляне на статия (ретракция)

     Процесът на сваляне може да бъде стартиран от автора (авторите) или отговорния редактор.

     Потенциални причини за сваляне:

  • статията съдържа плагиатство (вж. политиките по отношение на плагиатството по-горе);
  • трето лице изразява искания, свързани с авторски права върху статията като цяло или върху части/компоненти от нея (употребени графики и т.н.) и предоставя доказателства за нарушаване на авторските права;
  • резултатите от изследването са публикувани другаде, преди да бъдат публикувани в изданието;
  • публикуваната статия съдържа сериозни грешки, които поставят под въпрос академичната ѝ стойност.

     В такива случаи отговорният редактор трябва да стартира процес на разглеждане, след който статията може да бъде свалена от публикация. Изпраща се и съобщение до автора на статията.

В такъв случай статията не се оттегля физически от публикуваното издание и файла, отразяващ изданието на сайта. Редакцията публикува съобщение за свалянето на статия на съответната страница в раздела „Съдържание“ на сайта и причините за свалянето. Докато статията се разглежда, редакцията публикува съобщение за потенциални проблеми в съответните материали.

Премахване на статия

     В редки случаи се налага премахване на статии поради правни причини. Според най-добрите практики метаданните (заглавие и автори) се задържат, а текстът се заменя със съобщение, гласящо, че статията е премахната поради правни причини.

    За по-подробни насоки относно отговорно провеждане на изследователска дейност авторите могат да се запознаят със стандартите за автори,  публикувани от COPE.